STAFI YNE

Nr Emërtimi Nënpunës
I Avokati i Popullit (1)
II Kabineti

 

Drejtor

Keshilltar

Asistent/ Sekretare

(5)

 

1

3

1

III Seksioni i Organeve te AdministratesKomisioner

Ndihmëskomisioner

(8)1

7

IV Seksioni i Sherbimeve te VecantaKomisioner

Ndihmëskomisioner

(5)1

4

V Seksioni i PërgjithshëmKomisioner

Ndihmëskomisioner

(6)1

5

VI Sekretar i pergjithshëm (1)
VII Njësia për parandalimin e torturësDrejtues/ndihmëskomisioner

Ndihmeskomisioner

(5)1

4

VIII Drejtoria e Personelit dhe FinancesDrejtor

Përgjegjës finance

Specialist administrate

Specialist protokoll,sekretar i SP/komisionereve.arkiviste

Nënpunës informacioni,magazine

Shofer

Punëtor pastrimi

(10)1

1

1

2

1

3

1

IX Drejtoria e shërbimeve ndaj qytetareveDrejtor/ndihmëskomisioner

Përgjegjës(IT/Pritjes së Popullit-Mardhëniet me jashtë)

Specialist shërbimi ndaj qytetarit

Specialist koordinimit dhe  mardhënieve me jashtë
dhe integrimin

(7)1

2

2

2

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s