LIGJI për MBROJTJEN E KONSUMATOREVE

                                     REPUBLlKA E SHQIPERISE

                                                     KUVENDI

                                LIGJ  Nr. 9135, date 11.9.2003

                  “PER MBROJTJEN E KONSUMATOREVE”

Ne mbeshtetje te nenit 78 dhe 81, pika 1, dhe 83, pika 1, e Kushtetutes, me propozimin e Keshillit te Ministrave,

KUVENDI

I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:

PJESA I

OBJEKTI, FUSHA E ZBATIMIT DHE PERCAKTIMET

Neni 1
Objekti

Ky ligj trajton te drejtat e konsumatoreve, marredheniet ndermjet konsumatoreve dhe prodhuesve, shitesve, furnizuesve, ofruesve te sherbimeve dhe organeve te kontrollit te tregut e te standartizimit. Qellimi i tij eshte mbrojtja e shendetit, mjedisit, sigurise se jetes dhe te te drejtave te tjera te konsumatorit, te sanksionuara ne kete ligj.

Neni 2
Fusha e zbatimit

Ky ligj rregullon marredheniet ndermjet konsumatoreve, nga njera ane, dhe, prodhuesve, shitesve, furnizuesve dhe ofruesve te sherbimeve, nga ana tjeter, dhe percakton te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga marreveshjet nderkombetare, qe kane lidhje me interesat e konsumatorit.

KREU III
TRAJTIMI I ANKESAVE

Neni 54
Ankimi

1. Konsumatorit kur i shkelen te drejtat te ankohet ne organet shteterore, pergjegjese per mbrojtjen e kansumatoreve, ne shoqatat e konsumatoreve dhe ne organet gjyqesore.

2. Organet shteterore, pergjegjese per mbrojtjen e konsumatoreve, dhe shoqatat e konsumatoreve, kur verejne shkelje te kerkesave te ketij ligji, i kerkojne prodhuesit, shitesit, furnizuesit dhe ofruesit te sherbimeve, zbatimin e ligjit.

Neni 55

Avokati i Popullit

Konsumatoret dhe shoqatat e tyre, qe pretendojne se u jane shkelur te drejtat nga veprimet dhe mosveprimet e paligjshme e te parregullta te organeve te administrates shteterore, paraqesin ankese prane Avokatit te Popullit, ne perputhje me ligjin nr. 8454, dt. 4.2.1999, “Per Avokatin e Popullit”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s