TENDERA

Nr. 25 Prot. Tiranë, më 02.02.2012

URDHER PROKURIMI

Mbeshtetur ne Ligjin 9643, dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, ne VKM nr. 1, dt.10.01.2007 “Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, pika 1, germa “ç” e Kreut V,

 

URDHEROJ

Te kryhet prokurimi i [vazhdon..]

Regjistri i Prokurimeve Publike të Parashikuara Institucioni i Avokatit të Popullit Viti 2011

Objekti i Prokurimit: Blerje PC, UPS

Investime: 3,000,000 Leke

Shpenzime :

Koha e zhvillimit të tenderit: Shkurt – Mars

Procedura e Prokurimit: Kërkesë për propozim

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

Regjistri i Prokurimeve Publike të Parashikuara Institucioni i Avokatit të Popullit Viti 2011

Objekti i Prokurimit: Blerje Kancelerie dhe boje per printera dhe fotokopje

Investime:

Shpenzime : 1,000,000 Leke

Koha e zhvillimit të tenderit: Shkurt-Mars

Procedura e Prokurimit: Kërkesë për propozim

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

Regjistri i Prokurimeve Publike të Parashikuara Institucioni i Avokatit të Popullit Viti 2011

Objekti i Prokurimit: Riparim dhe blerje pjesësh automjetesh

Investime:

Shpenzime : 1,000,000 Leke

Koha e zhvillimit të tenderit: Shkurt

Procedura e Prokurimit: Kërkesë për propozim

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

Regjistri i Prokurimeve Publike të Parashikuara Institucioni i Avokatit të Popullit Viti 2011

Objekti i Prokurimit: Blerje Karburanti

Investime:

Shpenzime : 2,500,000 Leke

Koha e zhvillimit të tenderit: Shkurt

Procedura e Prokurimit: Kërkesë për propozim

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s